Informationsmöte Rosenholms avloppsreningsverk

5 sep, 2019

VA

Den 26/9 bjuder Sörmland Vatten in till informationsmöte för närboende till Rosenholms avloppsreningsverk, med anledning av bolagets kommande ansökan för befintlig och utökad verksamhet. Välkommen!

Syftet med mötet är dels att ge de närboende information om tillståndsprocessen och vilka förändringar som planeras vid avloppsreningsverket och dels att inhämta synpunkter och besvara eventuella frågor.

Mötet kommer att hållas torsdagen den 26 september kl. 17:00 på Rosenholms avloppsreningsverk. Vi bjuder på kaffe/te och smörgås. Anmälan görs till Emelie Öberg senast den 20 september för att vi ska kunna beräkna lokal och fika. Meddela gärna även specialkost. Anmälan dig via e-post emelie.oberg@sormlandvatten.se eller telefon 0150–800 131.

Arbetsgången för ansökan om tillstånd nu och fram till tillståndsprövning och beslut ser på det stora hela ut på följande sätt:

  • Samråd hålls med myndigheter och andra berörda för att informera och inhämta synpunkter. Avgränsningssamråd hålls, synpunkter och upplysningar inhämtas från samrådskretsen
  • Miljökonsekvensbeskrivning, tekniska beskrivning och andra dokument som kommer att bifogas ansökan tas fram
  • Ansökan med tillhörande bilagor som TB och miljökonsekvensbeskrivning lämnas in till Miljöprövningsdelegationen på länsstyrelsen
  • Ansökan med miljökonsekvensbeskrivning kungörs efter eventuella kompletteringar
  • Handlingarna blir offentligt tillgängliga och det finns möjligheter att lämna synpunkter på ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen
  • Miljöprövningsdelegationen fattar beslut
  • Beslutet kungörs

Förutom de synpunkter som redan har inkommit och de eventuellt nya synpunkter som förs fram på detta möte finns alltså även möjlighet att lämna synpunkter på den kompletta ansökan längre fram i processen.

Bakgrund

Rosenholms avloppsreningsverk är det största i Katrineholms kommun och beläget på fastigheterna Katrineholm Djulö 2:40 och Rosenholm 1, cirka två kilometer utanför centrala Katrineholm. Verket behandlar avloppsvatten från bl.a. Katrineholm, Bie, Floda, Forssjö, Sköldinge, Strångsjö, Baggetorp och Valla, genom mekanisk, biologisk och kemisk rening. Verksamheten omfattar även slambehandling (med rötkammare), biogasuppgradering och tankstation för fordonsgas.

Bolaget planerar att utöka verksamhetens slambehandling och ersätta den gamla rötkammaren med två nya samt ta in externt substrat (bl.a. slam och matavfall) till rötkamrarna för rötning. Därmed kommer biogasproduktionen att ökas. I övrigt avses befintlig verksamhet bibehållas.

Den nya ansökan omfattar således rening av avloppsvatten för en högsta ansluten belastning av 53 000 pe till avloppsreningsverket samt utsläpp av de renade avloppsvattnet till recipienten Djulösjön, mottagning och rötning av upp till 20 000 ton externt substrat per år, produktion av upp till 1,5 Mm3 biogas per år från rötningen, uppgradering av upp till 1,5 Mm3 biogas per år till fordonsgas samt samtidig lagring av 10 ton fordonsgas. Verksamhetens miljöpåverkan bedöms f.n. framförallt bestå av utsläpp till vatten, transporter samt lukt. Samtliga miljöeffekter kommer att beskrivas i en miljökonsekvensbeskrivning, vilken även kommer att innehålla bl.a. uppgifter om alternativa lösningar och förslag till skyddsåtgärder.

Ett samrådsunderlag har tagits fram vari den planerade verksamheten beskrivs utförligt. För att erhålla samrådsunderlag och få information om samrådsprocessen, vänligen kontakta:
Sara Thorén, via tel. +46 (0)70 341 57 46, e-post till sara.thoren@sweco.se eller per post till Box 34044, 100 26 Stockholm (Märk brevet med Sara Thorén).

Samrådsunderlaget kan även laddas ned här: Samrådsunderlag Rosenholms reningsverk

Vid övriga frågor om tillståndsansökan och verksamheten kontakta:
Emelie Öberg, e-post: emelie.oberg@sormlandvatten.se, tel. 0150–800 131.